Нашите проблеми настануваат воглавно затоа што идеите ни се конфузни и затоа што ги занемаруваме своите вистински интереси. Законите на природата по кои би требало да се однесуваме тешко е да бидат откриени.