Добар е човекот што служи на своето и доброто на другите. Патем речено, нема свое добро што не е добро и за другите.
Ако во она што го правиме за нас не наоѓаме добро и за другите, тоа не е добро.