Егоистот

Егоистот не знае да дава. Тој не се чувствува како дел од целината и затоа не може да ја разбере како таква.

Повеќе