Бенџамин Френклин за слободата

Мисли од големи умови

Само доблесните луѓе се подобни да бидат слободни. Како што нациите стануваат се покорумпирани и понасилни, нив им требаат се повеќе господари.